Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Milanówek Miasto Mieszkańców»  Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące proponowej listy zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza właścicieli zabytków oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych do składania uwag lub propozycji związanych z proponowaną listą zabytków, która stanowić będzie postawę do przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474), w nawiązaniu do art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, ze zm.), Burmistrz Miasta Milanówka przystępuje do wyłonienia listy zabytków nieruchomych położonych na terenie Milanówka, które po uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zostaną włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków. Formalnie ww. ewidencja zostanie przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka.

Urząd zastrzega, iż konsultacje mają charakter uzupełniający względem działań podejmowanych przez pracowników Urzędu na podstawie obowiązujących przepisów, w tym art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, ze zm.), który określa na zasadach ogółu ramy Gminnej Ewidencji Zabytków. Zatem niniejsze konsultacje nie naruszają wyżej opisanego prawa.

ZASADY KONSULTACJI

1. Zainteresowane podmioty mogą wyrazić swoje uwagi lub propozycje, stanowiące zewnętrzny „głos doradczy” w następującym zakresie:

a. Uzupełnienia lub sprostowania informacji na przygotowanych projektach kart adresowych zabytków nieruchomych;
b. Przekazania materiału fotograficznego obrazującego obiekty zabytkowe, który to materiał mógłby zostać użyty do opracowania kart adresowych zabytków nieruchomych;
c. Przekazania sugestii dodania lub usunięcia obiektu zabytkowego w stosunku do przygotowanej listy zabytków:

i. w przypadku sugestii dodania obiektu należy przekazać maksymalnie dużo informacji dotyczących zabytku wraz z dokumentacją fotograficzną (jeżeli to możliwe aktualną oraz archiwalną);
ii. w przypadku sugestii usunięcia obiektu należy przekazać szczegółowe uzasadnienie oraz jeżeli to możliwe materiał dowodowy wskazujący na bezzasadność włączenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków

d. Przekazania innych, dodatkowych informacji, uwag lub sugestii o zabytkach nieruchomych, które mogłyby posłużyć Urzędowi Miasta Milanówka do pogłębienia wiedzy w temacie ochrony zabytków.

2. Konsultacje odbywają się w dniach od 9 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. włącznie.

3. Uwagi lub propozycje o których mowa w pkt. 1 można składać wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu dostępnym:

a. na stronie internetowej Miasta Milanówka;
b. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka;
c. w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek;
d.w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05–822 Milanówek;
e. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05–822 Milanówek.

4. Wypełnione formularze można składać do dnia 9 grudnia 2016 r. (piątek) – za datę wpływu uznaje się datę złożenia formularza w Urzędzie, nie zaś datę nadania przesyłki na poczcie.

5. Wypełnione i podpisane formularze można składać w następujący sposób:

a. Osobiście w:

i. sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek;
ii. Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05–822 Milanówek;

b. Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek;
c. Za pomocą platformy ePUAP – adres skrytki: https://epuap.gov.pl;
d. Za pomocą poczty elektronicznej na adres planowanie.przestrzenne@milanowek.pl, pod warunkiem iż formularz zostanie dostarczony jako czytelny skan oryginału.

6. Zastrzega się, iż rozpatrywane będą wyłącznie uwagi lub propozycje złożone w terminie za pomocą ww. formularza.

7. Każdy złożony formularz musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu wraz z podaniem adresu osoby lub siedziby podmiotu. W przypadku, gdy formularz nie jest składany przez osobę fizyczną, musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem osoby go podpisującej. W przypadku składania formularza przez osobę reprezentującą dany podmiot wymagane jest przedłożenie dokumentu z którego wynika możliwość reprezentacji tego podmiotu (w przypadku uchybienia tego warunku Urząd może rozpatrzyć wniosek, o ile możliwe jest z łatwością ustalenie umocowania, do złożenia formularza, we własnym zakresie; brak złożenia takiego dokumentu nie może stanowić zarzutu wobec nie rozpatrzenia formularza).

8. Nie biorą udziału w konsultacjach uwagi lub propozycje anonimowe lub niepodpisane.

9. W przypadku przekazywania materiału fotograficznego należy złożyć oświadczenie o upoważnieniu Urzędu Miasta Milanówka do możliwości nieograniczonego i nieodpłatnego wykorzystania tego materiału, jak również oświadczenie że materiał ten jest wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. W przypadku przekazywania informacji o zabytkach należy powołać się na źródło tych informacji.

KONTAKT W SPRAWIE

Dodatkowe wyjaśnienia lub informacje można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miasta Milanówka, Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00, pod numerem telefonu 22 758 30 61 wew. 208, 162, jak również kontaktując się na adres poczty e-mail: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl.

Pobierz formularz konsultacji


Projekt listy zabytków do włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków:

 1. Brwinowska 2 – brama założenia Turczynek
 2. Brwinowska 2 – park wchodzący w skład założenia „Turczynek”
 3. Brwinowska 2 – Willa A wchodząca w skład założenia Turczynek, Pawilon I
 4. Brwinowska 2 – Willa B wchodząca w skład założenia Turczynek, Pawilon II
 5. Brwinowska 4 – budynek gospodarczy w zespole budynków gospodarczych Willi A (Pawilon I) wchodzący w skład założenia Turczynek
 6. Brwinowska 6 – budynek gospodarczy w zespole budynków gospodarczych Willi A (Pawilon I) wchodzący w skład założenia Turczynek
 7. Brwinowska 8 – budynek gospodarczy w zespole budynków gospodarczych Willi A (Pawilon I) wchodzący w skład założenia Turczynek
 8. Brwinowska 18 – dawny dom administratora
 9. Charci Skok 1 –  willa Szymanówka
 10. Charci Skok 3 – willa Diana
 11. Charci Skok 6 – willa Jolancin
 12. Chrzanowska 4 – willa Morawianka
 13. Dębowa 1 – willa Greczynka
 14. Dębowa 5 – willa
 15. Dębowa 6 – budynek
 16. Długa 15 – willa Wrzos
 17. Długa 22 – willa Górnolesie
 18. Długa 23 – budynek
 19. Długa 24 – willa
 20. Długa 25 – willa Warszawianka
 21. Długa 26 – oficyna willi Ala, Rusałka
 22. Długa 29 – willa Polonia
 23. Długa 32 – willa
 24. Długa 44  – willa Klamborówka
 25. Fiderkiewicza 1 – willa
 26. Fiderkiewicza 3 – willa
 27. Fiderkiewicza 6 – willa Przystań
 28. Fiderkiewicza 11 – willa Anita
 29. Fiderkiewicza 11A – willa Alfa, Dworek 3A, Strażnica
 30. Fiderkiewicza 12A – willa Marysieńka
 31. Fiderkiewicza 16 – willa Stefania, Stefanówka
 32. Fiderkiewicza 17, 19 – willa Anula
 33. Fiderkiewicza 24 – budynek mieszkalny
 34. Fiderkiewicza 26 – willa
 35. Fiderkiewicza 30 – budynek mieszkalny
 36. Fiderkiewicza 35A – willa
 37. Głowackiego 9A – oficyna willi Lechja
 38. Głowackiego 19 – willa Bronka
 39. Głowackiego 24 – willa
 40. Głowackiego 25 – willa Kaziuchna
 41. Głowackiego 29 – budynek
 42. Górnoleśna 15 – willa
 43. Górnoleśna 17 – willa
 44. Grabowa 3 – budynek gospodarczy willi Polesie, Raphanówka
 45. Grabowa 3 – willa Polesie, Raphanówka
 46. Grabowa 4 – willa Ostoja
 47. Grabowa 5 – willa Aneta
 48. Graniczna 5 – willa
 49. Graniczna 9 – willa Olesin
 50. Graniczna 15 – willa Nina
 51. Graniczna 20A – willa Terenia Litera A
 52. Graniczna 28 – willa Krysin, Hesinek
 53. Graniczna 31A, 33 – willa Grażyna
 54. Graniczna 34 – willa Nieczuja
 55. Graniczna 35 – willa Hygea
 56. Graniczna 37 – willa Muszka
 57. Grodeckiego 5 – budynek mieszkalny
 58. Grodeckiego 8 – budynek mieszkalny
 59. Grodeckiego 24_26 – budynek mieszkalny
 60. Grudowska 7 – pensjonat Zalesie
 61. Grudowska 9 – willa Konar
 62. Grudowska 12 – Pensjonat Perełka
 63. Grudowska 15 – willa
 64. Grudowska 16 – willa Jerzy
 65. Grudowska 17 – willa Osada Jutrzenka Litera B
 66. Inżynierska 10 – budynek mieszkalny
 67. Inżynierska 18 – willa
 68. Kaprys 2 – willa Starodrzew
 69. Kościelna 1, Kościuszki 39 –  willa Narcyz
 70. Kościelna 3 – Dom Towarzystwa Spożywczego
 71. Kościelna 5 – willa Irusia
 72. Kościuszki 41 – kościół pw. św. Jadwigi
 73. Kościuszki 42 – willa Modbolsal
 74. Kościuszki 45 – willa Wandzin
 75. Kościuszki 47 – budynek gospodarczy przy willi Emanów
 76. Kościuszki 57 – willa Polski Dworek
 77. Kościuszki 60 – willa Irys
 78. Kościuszki 61 – willa
 79. Kościuszki 62 – willa Sandomierzanka
 80. Kościuszki 63 – budynek mieszkalny
 81. Kościuszki 65A – budynek mieszkalny
 82. Kościuszki 66 – willa Mewa Nasza
 83. Kościuszki 67 – willa Elektra
 84. Kościuszki 68 – willa Henrysina Chata, Henrysin
 85. Kościuszki 70 – willa Orle Gniazdo
 86. Krakowska 6 – willa Zosin
 87. Krakowska 11 – dawny hotel
 88. Krakowska 13 – willa Leontynówka, Ojcówek A
 89. Krakowska 15 – willa Jadwiga
 90. Krakowska 19 – willa Nelly
 91. Krakowska 20 – willa Kruszynka
 92. Krakowska 20A – oficyna willi Helena
 93. Krakowska 22 – willa Brzozówka
 94. Krakowska 24 – willa Polanka, Flora
 95. Krasińskiego 1 – domek dozorcy willi Orchidea
 96. Krasińskiego 1 – willa Orchidea
 97. Krasińskiego 4 – willa Halinówek
 98. Krasińskiego 14 – willa Jasna
 99. Krasińskiego 16 – willa
 100. Krasińskiego 24 – willa Dworek Laszka
 101. Krasińskiego 28, 28A – willa
 102. Krasińskiego 31– altana
 103. Królewska 71 – willa Potęga
 104. Królewska 73 – willa Polanka, Lebeltówka
 105. Królewska 75 – willa Gizelin
 106. Królewska 77, 79 – willa Ludwika, Ludwinka
 107. Królewska 83 – willa Modzelin
 108. Królewska 91 – willa Jasna
 109. Królewska 96 – budynek mieszkalny
 110. Królowej Jadwigi 2 – willa Liliana lub Bojanówka
 111. Królowej Jadwigi 5 – budynek gospodarczy przy willi Borówka
 112. Królowej Jadwigi 5 – willa Borówka
 113. Królowej Jadwigi 11 – willa Rusałka A
 114. Królowej Jadwigi 15 – willa Julianka
 115. Królowej Jadwigi 16 – willa Romin
 116. Królowej Jadwigi 16 – zabudowania gospodarcze willi Romin
 117. Królowej Jadwigi 21 – dom czynszowy przy willi Julianka
 118. Królowej Jadwigi 23 – willa Martynówka
 119. Krótka 4 – willa
 120. Krótka 8 – budynek mieszkalny
 121. Krzywa 6 – willa Ptaszyna
 122. Krzywa 10 – willa Józefinka
 123. Leśna 2 – willa Zorza
 124. Leśna 3 – willa Róże
 125. Leśna 3A – oficyna willi Róże
 126. Leśna 4 – willa Orzeł
 127. Leśna 5 – willa Zochna
 128. Leśna 6 – willa Nałęcz
 129. Leśna 9 – willa Marywil
 130. Leśna 11 – willa
 131. Leśny Ślad 1 – willa Poręba Litera H
 132. Leśny Ślad 3C – willa Jolanta
 133. Letnicza 2 – willa Krysina Chata
 134. Letnicza 2A – budynek gospodarczy willi Krysina Chata
 135. Letnicza 3 – willa Amerykanka
 136. Letnicza 5 – willa Józjanka
 137. Literacka 3 – willa Wiola
 138. Literacka 4 – altana willi Lidia
 139. Literacka 7 – willa Mironówka
 140. Literacka 11 – willa Imielinek
 141. Literacka 12A – willa Promyk
 142. Literacka 15 – willa
 143. Literacka 22 – oficyna willi Halina
 144. Literacka 24 – willa Halina
 145. Literacka 26 – willa Baby Matczyne
 146. Literacka 28 – willa Jerzówka NIO
 147. Literacka 30 – domek dozorcy przy willi Jerzówka NIO
 148. Marszałkowska 1 – willa Walfredówka, Michotkowo
 149. Marszałkowska 5 – willa Heliodorówka, Zaścianek
 150. Marszałkowska 9 – willa Maki
 151. Marszałkowska 11 – willa Lechja
 152. Marszałkowska 18 – willa Zosieńka
 153. Marszałkowska 40 – budynek mieszkalny
 154. Mickiewicza 3 – budynek mieszkalny
 155. Mickiewicza 4 – willa Emanów
 156. Mickiewicza 5 – budynek mieszkalny
 157. Mickiewicza 7 – budynek mieszkalny
 158. Mickiewicza 10 – willa Matulinek lub Matulin
 159. Mickiewicza 11 – willa Dębinek, Molówka, Dworek Dęby
 160. Mickiewicza 12 – willa Irena d. Ewarystówka
 161. Mickiewicza 13 – budynek mieszkalny
 162. Niecała 4 – willa Spokojna
 163. Nowowiejska 4 – willa
 164. Nowowiejska 32 – willa
 165. Okopy Górne 3 – budynek mieszkalny
 166. Okopy Górne 8 – budynek mieszkalny
 167. Okopy Górne 9 – willa Jutrzenka
 168. Okólna 11 – willa Radlica
 169. Okólna 14 – willa Wypoczynek
 170. Okólna 16 – willa
 171. Okólna 20 – willa Nimfa
 172. Okólna 21, 23 – willa
 173. Okólna 22 – willa Aniczyn obecnie Bez Troski
 174. Okólna 29, 29A – willa Józinek
 175. Orzeszkowej 2 – budynek mieszkalny
 176. Orzeszkowej 3 – budynek mieszkalny
 177. Orzeszkowej 4 – budynek mieszkalny
 178. Orzeszkowej 6 – altana
 179. Parkowa 7 – willa Dworek Jasin
 180. Parkowa 8 – willa Szczęsna Nasza
 181. Pasieczna 6 – willa Szabłówka
 182. Pasieczna 8 – willa Krysia
 183. Pasieczna 8 – willa Leśniczanka
 184. Piasta 3 – willa Henrysia
 185. Piasta 10B – willa Lidia
 186. Piasta 12 – willa Pilawin
 187. Piasta 13 – willa Józefina
 188. Piasta 15 – willa Edmundowo
 189. Piasta 16 – willa Antonin
 190. Piasta 18 – budynek mieszkalny
 191. Piłsudskiego 8 – willa Mariola
 192. Piłsudskiego 9 – willa Markiza
 193. Piłsudskiego 12 – willa Zosinek
 194. Piłsudskiego 15 – willa
 195. Piłsudskiego 20 – willa Celina, Kielmanówka
 196. Piłsudskiego 21– willa Jasin
 197. Piłsudskiego 22 – willa
 198. Piłsudskiego 24 – willa Lubeń
 199. Piłsudskiego 28 – kamienica
 200. Piłsudskiego 30 – willa Malutka
 201. Piłsudskiego 31– pensjonat Kaprys
 202. Piłsudskiego 33 – dom Piekarskiego
 203. Piotra Skargi 1, 1A – willa Ustroń
 204. Piotra Skargi 3 – willa Wanda
 205. Piotra Skargi 5 – willa Helenówka
 206. Piotra Skargi 6 – willa Sówka
 207. Piotra Skargi 8 – willa Dworek
 208. Podgórna 5 – willa Polonia A
 209. Podgórna 9 – willa W słońcu
 210. Podgórna 12 – willa Rzepicha
 211. Podgórna 21 – willa Pomianówka
 212. Podgórna 23 – willa Wernychora
 213. Podgórna 24 – willa Maciejówka W
 214. Podgórna 31 – willa Stenia
 215. Podgórna 32 – willa Maćkowa, Garbatka
 216. Podgórna 46 – budynek gospodarczy willi Pod Matką Boską lub Sulima
 217. Podgórna 46 – willa Sulima, Pod Matką Boską
 218. Podgórna 66 – lamus willi Barbarka
 219. Podgórna 66 – willa Barbarka
 220. Podgórna 70, 72 – willa Uzarówka
 221. Podgórna 84 – willa Promienna
 222. Podgórna 88 – willa Kreolka
 223. Podwiejska 5 – willa Ursus
 224. Podwiejska 9 – willa Temida
 225. Podwiejska 18 – willa
 226. Prosta 6 – willa Szczęśliwa
 227. Prosta 7 – willa Marysia
 228. Prosta 16 – willa
 229. Prosta 17 – willa Borek
 230. Prosta 18 – willa Nasza
 231. Prosta 23 – willa Nusin
 232. Prosta 25 – willa
 233. Przejazd 5 – willa Lenartówka
 234. Sienkiewicza 5 – willa Ostromir lub Pod Góralem
 235. Sienkiewicza 6 – willa Podhalanka
 236. Sienkiewicza 7 – willa Jankota, Janrata
 237. Sienkiewicza 8 – willa Sfinks
 238. Skośna 10 – willa
 239. Słowackiego 1 – budynek mieszkalny
 240. Słowackiego 2 – willa
 241. Słowackiego 3 – willa Kresy
 242. Słowackiego 4A – dom administratora willi Zacisze, willa Marylówka
 243. Słowackiego 5 – willa Nadbuże
 244. Słowackiego 6 – domek ogrodnika, administratora willi Zacisze
 245. Słowackiego 6 – willa Zacisze
 246. Słowackiego 8 – willa Hedwiż, Edwiż
 247. Słowackiego 11 – willa Lusia
 248. Słowackiego 11A – budynek mieszkalny
 249. Słowackiego 17– willa Leonka
 250. Słowackiego 19 – willa Heligen
 251. Spacerowa 3 – willa Bożenka
 252. Spacerowa 16 – willa Dalmacja
 253. Spacerowa 20 – willa Waleria
 254. Starodęby 5 – willa Floryda
 255. Turczynek 1 – dom w zespole budynków gospodarczych Willi B (Pawilon II) wchodzący w skład założenia Turczynek
 256. Turczynek 2 – stajnia i powozownia w zespole budynków gospodarczych Willi B (Pawilon II) wchodzący w skład założenia Turczynek
 257. Turczynek 3 – budynek gospodarczy w zespole budynków gospodarczych Willi B (Pawilon II) wchodzący w skład założenia Turczynek
 258. Turczynek 4 – budynek gospodarczy w zespole budynków gospodarczych Willi B (Pawilon II) wchodzący w skład założenia Turczynek
 259. Warszawska 3C – willa Emiljówka
 260. Warszawska 11 – willa
 261. Warszawska 14 – willa Gloria
 262. Warszawska 21 – budynek Janówka, tzw. Dom Jana Kalksteina
 263. Warszawska 25 – willa Hala
 264. Warszawska 28 – budynek mieszkalno–usługowy
 265. Warszawska 28A – willa Cristal
 266. Warszawska 32 – budynek stacji kolejowej
 267. Warszawska 32A – Przystanek osobowy Milanówek z zespołu przystanków kolejowych i wiat na linii Grodziskiej
 268. Warszawska 34 – kamienica Lisówka AK
 269. Warszawska 35 – kamienica
 270. Warszawska 35A – budynek mieszkalno-usługowy
 271. Warszawska 39B – willa Kalina
 272. Warszawska 41 – willa Konkordia
 273. Warszawska 52 – willa Księżniczka, Księżanka
 274. Warszawska róg Smoleńskiego – transformator
 275. Wielki Kąt 2 – willa Sosnowica
 276. Wielki Kąt 6 – willa Wisienka
 277. Wielki Kąt 11 – willa Jutrzenka
 278. Wigury 1, 3 – willa Jasny Dworek
 279. Wojska Polskiego – cmentarz parafialny rzymsko-katolicki
 280. Wojska Polskiego – kwatery żołnierzy poległych w okresie 1939-1945 r.
 281. Wojska Polskiego 12 – budynek mieszkalny
 282. Wojska Polskiego 17 – budynek mieszkalny
 283. Wojska Polskiego 19 – budynek mieszkalny
 284. Wojska Polskiego 24A – willa Gabrysin
 285. Wojska Polskiego 27 – budynek mieszkalny
 286. Wojska Polskiego 31 – budynek mieszkalny
 287. Wojska Polskiego 59 – willa Ira
 288. Wojska Polskiego 73 – budynek mieszkalny
 289. Wójtowska 4 – willa Bronków
 290. Wójtowska 6 – willa Rysinek
 291. Wójtowska 8 – willa Maleńka
 292. Wspólna 4 – willa Pod Dębem
 293. Wspólna 8 – willa Słoneczna
 294. Wspólna 10 – willa Bożymówka
 295. Wspólna 16 – willa Gościnna
 296. Wspólna 25 – willa Podgórze, Wiktorówek Litera A
 297. Zachodnia 2 – willa Rozalówka Litera C
 298. Zachodnia 6 – willa Rozalówka Litera A
 299. Zachodnia 8 – willa Otolin
 300. Zachodnia 10 – willa Ludwinka
 301. Zachodnia 12 – willa Zamosze
 302. Zachodnia 14 – willa Jadwinek
 303. Zachodnia 22 – willa Pajota
 304. Zaciszna 6 – willa Olszowianka
 305. Zaciszna 10 – willa Banczewianka
 306. Zaciszna 12 – willa Dina
 307. Zawąska 6 – willa Ala, Rusałka
 308. Zawąska 8 – willa Wiesławówka
 309. Zespół urbanistyczno–krajobrazowy Miasta Milanówka
 310. Żabie Oczko 1 – domek dozorcy przy willi Maria
 311. Żabie Oczko 1 – willa Maria
 312. Żwirki 2 – willa Stefin

Lista obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, których Urząd Miasta Milanówka, po przeprowadzeniu konsultacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proponuje nie ujmować
w Gminnej Ewidencji Zabytków:

 • Brzozowa 1 – Dworek (siedziba dyrekcji Stacji) z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Elektrownia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Farbiarnia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Garaże z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Hala zakładowa z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Komin przemysłowy z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Kotłownia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Kuchnia fabryczna z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Magazyn żelaza i pomieszczenie gospodarcze z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Magazyny gospodarcze z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Magazyny z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Portiernia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Rozmotalnia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Siedziba główna Stacji i tkalnia w lewym skrzydle z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Stolarnia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Studnia i hydrofor z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Suszarnia drewna z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Ślusarnia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1 – Tkalnia z zespołu budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Brzozowa 1  – Zespół budynków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej
 • Charci Skok 2 – willa Korso, Corso (obiekt nie istnieje)
 • Fiderkiewicza 32 – willa Wenus (obiekt nie istnieje)
 • Kościuszki – dworek (obiekt nie istnieje)
 • Orzeszkowej 5 – domek dozorcy (obiekt nie istnieje)
 • Piasta 4 – willa Reglówka (obiekt nie istnieje)
 • Podgórna 15 – willa Skarga (obiekt nie istnieje)
 • Sienkiewicza 9 – willa Elsinoe (obiekt nie istnieje)
 • Słowackiego 6 – domek koniuszego willi Zacisze (obiekt nie istnieje)
 • Słowackiego 8 – domek ogrodnika willi Hedwiż, Edwiż
 • Sosnowa 25 – budynek Halina Z, Stefanówka
 • Sosnowa 25 – domek letni bud. Halina Z, Stefanówka (obiekt nie istnieje)
 • Zachodnia 16 – willa Esperanto

Lista ogrodów i zieleni objętych ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, których Urząd Miasta Milanówka, po przeprowadzeniu konsultacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proponuje nie ujmować
w Gminnej Ewidencji Zabytków:

 • Brwinowska 18 – zieleń przy dawnym domu administratora
 • Charci Skok 3 – ogród przy willi Diana
 • Charci Skok 6 – ogród przy willi Jolancin
 • Fiderkiewicza 32 – zieleń przy willi Wenus
 • Graniczna 19 – ogród przy willi Lilla Weneda
 • Graniczna 35 – zieleń przy willi Hygea
 • Kaprys 2 – zieleń parkowo leśna przy willi Starodrzew
 • Kościelna 1, Kościuszki 39 – ogród przy willi Narcyz
 • Kościuszki – park dworski
 • Kościuszki 61 – zieleń przy willi
 • Kościuszki 62 – park przy willi Sandomierzanka
 • Kościuszki 68 – ogród przy willi Henrysina Chata
 • Krakowska 13 – zieleń przy willi Leontynówka, Ojcówek A
 • Krakowska 24 – ogród przy willi Polanka
 • Królewska 71 – zieleń przy willi Potęga
 • Królowej Jadwigi 5 – zieleń przy willi Borówka
 • Królowej Jadwigi 16 – zieleń willi Romin
 • Literacka 7 – ogród przy willi Mironówka
 • Mickiewicza 4 – zieleń przy willi Emanów
 • Mickiewicza 10 – zieleń przy willi Matulinek
 • Mickiewicza 12 – zieleń przy willi Ewarystówka, Irena
 • Okopy Górne 9 – ogród przy willi Jutrzenka
 • Piasta 13 – zieleń przy willi Józefina
 • Piłsudskiego 12 – zieleń przy willi Zosinek
 • Podgórna 32 – zieleń przy willi Maćkowa, Garbatka
 • Podgórna 88 – ogród przy willi Kreolka
 • Sienkiewicza 5 – zieleń przy willi Ostromir, Pod Góralem
 • Słowackiego 6 – zieleń przy willi Zacisze
 • Spacerowa 16 – zieleń przy willi Dalmacja
 • Spacerowa 20 – zieleń przy willi Waleria
 • Warszawska 11 – zieleń przy willi
 • Wielki Kąt 2 – zieleń przy willi Sosnowica

Projekt listy stanowisk archeologicznych do włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków:

 1. 58-63.14
 2. 58-63.15
 3. 58-63.17
 4. 58-63.18
 5. 58-63.48
 6. 58-63.49
 7. 58-63.50
 8. 58-63.53
 9. 58-63.82
 10. 58-63.83
 11. 59-63.4
 12. 59-63.15
 13. 59-63.16
 14. 59-63.17
 15. 59-63.21
 16. 59-63.22
 17. 59-63.27
 18. 59-63.33
 19. 59-63.35
 20. 59-63.37
 21. 59-63.38
 22. 59-63.39
 23. 59-63.42
 24. 59-63.44
 25. 59-63.45
 26. 59-63.46
 27. 59-63.48
 28. 59-63.49
 29. 59-63.54
 30. 59-63.55
 31. 59-63.56

Wersja do druku