Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Edukacja»  Rekrutacja do szkół podstawowych 2017/2018

Rekrutacja do szkół podstawowych 2017/2018

Szanowni Rodzice! Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 po raz pierwszy przeprowadzona zostanie w sposób elektroniczny. Poniżej prezentujemy niezbędne informacje i wyjaśnienia.

W roku szkolnym 2017/2018 do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym
  • 6-letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli:
    • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
    • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony https://sp-milanowek.nabory.pl

Zasady rekrutacji

Do szkoły podstawowej obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie w systemie,  następnie wydrukować, podpisać i przekazać do szkoły w terminie od 27 marca do 21 kwietnia br. do godz. 12:00.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać  wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, która wprowadza dane do systemu. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność zarejestrowania/złożenia zgłoszenia/wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły do której wpłynie zgłoszenie/wniosek bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Milanówku będzie prowadzone w systemie elektronicznym zgodnie z przyjętym Zarządzeniem nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2017 roku harmonogramem:

Data od Data do Etap rekrutacji/czynność rodzica
22 marca 2017 r. od godz. 10:00
Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej  klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
27  marca 2017 r.
21 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.
27  marca 2017 r.
21 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00 Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
21 kwietnia 2017 r. 26 kwietnia 2017 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
28 kwietnia 2017 r. godz. 15.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
28 kwietnia 2017 r. 12 maja 2017 r. godz. 15:00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
15 maja 2017 r. godz. 14:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
15 maja 2017 r. godz. 14:00

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i wyłącznie do niej należy złożyć wniosek o przyjęcie (podpisany wydruk z systemu). Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej bez względu na  pozycję na liście umożliwi  zapewnienie miejsca w tej szkole w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły poza obwodem. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą nr 253/XXX/17 z dnia 28 lutego 2017 r., zgodnie z poniższą tabelą:

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium
1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole wymienionej na pierwszej pozycji we wniosku.
3 Dane potwierdza Dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji
2. Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej. 2 Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)
Łączna maksymalna liczba punktów 5

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają do 12 maja 2017 r. do godz. 15:00 pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, a następnie komisja rekrutacyjna dnia 15 maja 2017 r. o godz. 14:00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a następnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Informacje dodatkowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  milanowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 185.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku