Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek w 2018 r.

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek w 2018 r.

I. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka,
ul. Kościuszki 45 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu).

Wnioski złożone po 29 grudnia 2017 roku nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dotację z budżetu miasta dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Milanówek w opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków – sport 2018”.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.milanowek.pl oraz
w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.

II. Podmiot zgłaszający wniosek

Kluby sportowe działające na obszarze Gminy Milanówek.

III. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w Uchwale Rady Miasta Milanówka Nr 113/XII/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek poprzez:

1) propagowanie zdrowego stylu życia i budowanie więzi wspólnoty lokalnej,

2) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu,

3) zwiększanie dostępności sportu dla lokalnej społeczności,

4) pozytywny wpływ sportu na wychowanie młodzieży i integrację społeczną,
co niewątpliwie przełoży się na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

IV. Wymagane załączniki do wniosku

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób
  go reprezentujących.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 3. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
 4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

V. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Milanówek określa Uchwała Nr 113/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2011 r., Nr 235, poz. 8251).
 2. Rozpatrzenia i oceny wniosków o udzielenie dofinansowania dokona Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka, na posiedzeniu w dniu
  2 stycznia 2018 r. o godzinie 9:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej,
  ul. Kościuszki 45, która przedstawi swoją opinię Burmistrzowi Miasta Milanówka.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji dla klubu na dany rok podejmie Burmistrz Miasta Milanówka, po zapoznaniu się z opinią Komisji.

VI. Termin rozpatrzenia wniosków

Burmistrz Miasta Milanówka poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostanie dofinansowanie w terminie do dnia
8 stycznia 2018 roku.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadań: okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 2. Realizacja zleconego zadania nastąpi po zawarciu umowy, z możliwością zaliczenia do kosztów realizacji zadania wydatków poniesionych przez klub sportowy od dnia podpisania umowy.
 3. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
 4. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Milanówek,
  na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 45/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania częściowego końcowego z wykorzystania dotacji z budżetu miasta dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Milanówek.

Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienie.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku