Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zapytanie cenowe

Z A P Y T A N I E    C E N O W E

o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na wykonanie: Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operatora proagramu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

nazwa rodzaju zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Sporządzenie Studium Wykonalności przygotowane wg wytycznych Operatora Programu, które powinno być dostarczone w czterech egzemplarzach w wersji pisemnej oraz czterech egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik PDF lub pakiet MS Office bądź jego odpowiednik);
 2. Sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, które powinny być opracowane w aktualnie obowiązującej wersji wg wytycznych Operatora Programu oraz dostarczone w czterech egzemplarzach w formie papierowej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej w czterech egzemplarzach na nośniku elektronicznym;
 3. Kompletacja dokumentacji zgodnie z wytycznymi Operatora Programu;
 4. Wsparcie formalne i merytoryczne na etapie oceny projektu, aż do finalnej decyzji o dofinansowanie.

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w skutecznym przygotowaniu projektów inwestycyjnych dofinansowanych z MF EOG – przygotowanie co najmniej 1 projektu oraz doświadczeniem w przygotowaniu projektów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego – co najmniej 1 projekt.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie (referencje, protokoły) wymagane przez Zamawiającego powinny być złożone razem z ofertą.

 • Termin realizacji/wykonania zamówienia: 31.08.2013 r.
 • Warunki płatności: przelew 7 dni od daty otrzymania faktury
 • Forma złożenia oferty:
  • Ofertę należy złożyć do dnia 8 lipca 2013 do godz. 16:00, w formie: w wersji elektronicznej na adres e-mail: lukasz.stepien@milanowek.pl
  • Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające rejestrację firmy.

Wersja do druku